Om FIN

Syfte och mål

dartboard

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Organisation

Driftsorganisation

Efter slutförda byprojekt övergick FIN i en driftsorganisation under 2014. Utöver att administrera det utbyggda nätet för sina medlemmar pågår även fortsatt utvidgning av FINs nät genom att befintliga bynät anslutit sig, samt kvalitetsökande projekt i form av ex. att säkra nätets tillgänglighet genom redundans.

I april 2015 hade FIN 1079 st medlemmar.

Projektorganisation

Under uppbyggnadsfasen administrerade FIN bredbandsutbyggnaden för att sedan äga det resulterande fibernätet. Utöver det fungerade FIN som paraplyorganisation för ett antal byprojekt och gav support till dessa genom FINs erfarenhet av att leda samhällsfinansierade projekt.
Organisationsdiagram

Arbetet med bredbandsutbyggnaden leddes av en styrgrupp bestående av styrelsen som projektägare och representanter från FIN, samt projektadministratör och projektekonom. I styrgruppen fanns erfarenhet av både upphandling och IT-teknik samt representanter från nyttjarna, såväl privatpersoner som företag. Varje byprojekt bedrevs oberoende av, men med stöd från, FIN där respektive kontaktperson ansvarar för kontakten med medlemmarna.

Finansiärer

Projekten finansieras av Länsstyrelsen i Västernorrland, Post- och telestyrelsen (PTS) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

funders EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg